หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

นักวิชาการ จี้ รัฐเพิ่มเป้าผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
16-02-2013 Views: 6381

นักวิชาการ จี้ รัฐเพิ่มเป้าผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเผย หากรัฐส่งเสริมต้นทุนผลิตสู้ก๊าซธรรมชาติได้ และยังกระจายรายได้สู่เกษตรกร พร้อมเดินหน้าโครงการผลิตก๊าซจากฟาร์มไก่ คาดจะก๊าซได้เทียบเท่าLPG 44.6 ล้าน กก./ปี หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 136 ล้านหน่วย/ปี

นาย ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวระหว่างการสัมมนา “ก๊าซชีวภาพสู่คำตอบและทางออกกู้วิกฤตพลังงานไทย” ว่า จากการประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตทั้งหมดของไทย คาดว่าจะมีใช้ได้อีกเพียง 10 ปี หลังจากนั้นจะต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี เข้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันมาก 
            
อย่าง ไรก็ตาม จากการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพสูงมาก แต่รัฐบาลยังไม่ได้ให้การสนับสนุนมากเท่าที่ควร โดยในแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ปี2555-2564) ที่ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพียง 600 เมกะ วัตต์ ทั้งที่ศักยภาพที่แท้จริงจะผลิตไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมายมาก แต่กลับให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และลมจนเกินไป ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ และลม จะต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติ มีราคาแพง และรายได้ก็ตกไปสู่นายทุนเพียงบางกลุ่ม แต่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรวงกว้าง และสร้างความมั่งคงทางพลังงานให้กับประเทศ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติจะหมดไปจาก
            
โดย ศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพของไทย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 600 เมกะวัตต์อย่างสบาย โดยในปัจจุบันมีการผลิตสามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากฟาร์มสุกร และโรงงานต่างๆ 138 เมกะวัตต์ และถ้ารวมกับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไก่ที่คาดว่าจะผลิตได้กว่า 400 เมกะ วัตต์ ก็จะถึงเป้าหมายทันที ซึ่งถ้าหากรวมการผลิตก๊าซฯที่ได้จากหญ้าเลี้ยงช้าง และพืชพลังงานต่างๆแล้ว ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกมาก เห็นได้จากประเทศเยอรมันที่มีศักยภาพการปลูกพืชต่ำกว่าไทย แต่มีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพมากกว่า 2 พัน เมกะวัตต์ ซึ่งหากประเทศไทยต้องการที่จะตั้งเป้าให้ได้เท่ากับเยอรมัน รัฐบาลจะต้องให้การส่งเสริมในเรื่องของแอดเดอร์เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ให้ แค่ 30 สตางค์ต่อหน่วย รวมทั้งจะต้องมีมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริม 
           
 ด้าน นายพฤกษ์ อักกะรังสี รองผู้อำนวยการ สวพ. กล่าวว่า การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเลี้ยงช้างนี้ ในปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูง เพราะหญ้าเลี้ยงช้างที่เป็นวัตถุดิบหลักมีราคาสูงถึง 1 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ต้นทุนก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ ซีบีจี ที่สามารถนำมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ได้ สูงกว่า 30 บาท ต่อกิโลกรัม ไม่สามารถแข่งขันกับเอ็นจีวีได้ เนื่องจากยังมีเกษตรกรปลุกหญ้าเลี้ยงช้างอยู่น้อย และต้องสู้ราคากับผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ให้ราคาสูงกว่า
           
อย่าง ไรก็ตาม จากการวิจับของสถาบันฯ พบว่าต้นทุนราคาหญ้าเลี้ยงช้างที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 30 สตางค์ต่อกิโลกรัม จะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงกว่า 2.5 ต่อไร่ มากกว่าการปลูกข้าวที่ได้เพียง 1.5 หมื่นบาทต่อไร่ ซึ่งจะทำให้ราคาก๊าซซีบีจีอยู่ที่ 16-20 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับก๊าซเอ็นจีวีที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ และต่ำกว่าแอลเอ็นจีที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าจะนำไปผลิตไฟฟ้าต้นทุนจะลดลงมาก เพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการอัด โดยจะทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาประมาณ 3-3.70 บาทต่อหน่วย ใกล้เคียงกับค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งจะใช้พื้นที่ปลูกหญ้า 300 ไร่ต่อ 1 เมกะ วัตต์ เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล และพื้นที่ที่มีการต่อต้านโรงไฟฟ้า ทำให้ลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และมีเสถียนภาพการผลิตไฟฟ้ามากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และลม ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ รวมทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกร ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ   
             
สำหรับ การส่งเสริมก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ สวพ. กำลังดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 4 (2551 – 2555) โดยได้ดำเนินการจัดการของเสียและผลิตพลังงาน ครอบคลุมในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ได้แก่ โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพ ในโรงฆ่าสุกรหรือวัว ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก โรงชำแหละแปรรูปไก่ และฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1 ซึ่งคาดว่าหากดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ไม่น้อยกว่าปีละ 97 ล้าน ลบ.ม. เทียบเท่าก๊าซ LPG 44.6 ล้าน กก./ปี หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 136 ล้านหน่วย/ปี รวมระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2538 - 2557 คาดว่า จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 185 ลบ.ม./ปี เทียบเท่าก๊าซ LPG 1,543  ล้านบาท/ปี  ทดแทนพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นเงินประมาณ 880 ล้านบาท/ปี

นอก จากนั้น สวพ. ยังได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชพลังงานเพื่อนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ พบว่า หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน  อัตราการ ผลิตก๊าซมีเทนสูงกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ เหมาะสมต่อการนำมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนมากกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ และในอนาคต สวพ. จะได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพลังงานก๊าซชีวภาพไปสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ทันต่อความต้องการการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ๆ และเกิดประโยชน์สูงสุด
http://www.energysavingmedia.com


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน  ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox  พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2021 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services