หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

นักวิชาการ จี้ รัฐเพิ่มเป้าผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
16-02-2013 Views: 5562

นักวิชาการ จี้ รัฐเพิ่มเป้าผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเผย หากรัฐส่งเสริมต้นทุนผลิตสู้ก๊าซธรรมชาติได้ และยังกระจายรายได้สู่เกษตรกร พร้อมเดินหน้าโครงการผลิตก๊าซจากฟาร์มไก่ คาดจะก๊าซได้เทียบเท่าLPG 44.6 ล้าน กก./ปี หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 136 ล้านหน่วย/ปี

นาย ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวระหว่างการสัมมนา “ก๊าซชีวภาพสู่คำตอบและทางออกกู้วิกฤตพลังงานไทย” ว่า จากการประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตทั้งหมดของไทย คาดว่าจะมีใช้ได้อีกเพียง 10 ปี หลังจากนั้นจะต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี เข้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันมาก 
            
อย่าง ไรก็ตาม จากการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพสูงมาก แต่รัฐบาลยังไม่ได้ให้การสนับสนุนมากเท่าที่ควร โดยในแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ปี2555-2564) ที่ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพียง 600 เมกะ วัตต์ ทั้งที่ศักยภาพที่แท้จริงจะผลิตไฟฟ้าสูงกว่าเป้าหมายมาก แต่กลับให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และลมจนเกินไป ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ และลม จะต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติ มีราคาแพง และรายได้ก็ตกไปสู่นายทุนเพียงบางกลุ่ม แต่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรวงกว้าง และสร้างความมั่งคงทางพลังงานให้กับประเทศ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติจะหมดไปจาก
            
โดย ศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพของไทย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 600 เมกะวัตต์อย่างสบาย โดยในปัจจุบันมีการผลิตสามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากฟาร์มสุกร และโรงงานต่างๆ 138 เมกะวัตต์ และถ้ารวมกับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไก่ที่คาดว่าจะผลิตได้กว่า 400 เมกะ วัตต์ ก็จะถึงเป้าหมายทันที ซึ่งถ้าหากรวมการผลิตก๊าซฯที่ได้จากหญ้าเลี้ยงช้าง และพืชพลังงานต่างๆแล้ว ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกมาก เห็นได้จากประเทศเยอรมันที่มีศักยภาพการปลูกพืชต่ำกว่าไทย แต่มีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพมากกว่า 2 พัน เมกะวัตต์ ซึ่งหากประเทศไทยต้องการที่จะตั้งเป้าให้ได้เท่ากับเยอรมัน รัฐบาลจะต้องให้การส่งเสริมในเรื่องของแอดเดอร์เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ให้ แค่ 30 สตางค์ต่อหน่วย รวมทั้งจะต้องมีมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริม 
           
 ด้าน นายพฤกษ์ อักกะรังสี รองผู้อำนวยการ สวพ. กล่าวว่า การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเลี้ยงช้างนี้ ในปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูง เพราะหญ้าเลี้ยงช้างที่เป็นวัตถุดิบหลักมีราคาสูงถึง 1 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ต้นทุนก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ ซีบีจี ที่สามารถนำมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ได้ สูงกว่า 30 บาท ต่อกิโลกรัม ไม่สามารถแข่งขันกับเอ็นจีวีได้ เนื่องจากยังมีเกษตรกรปลุกหญ้าเลี้ยงช้างอยู่น้อย และต้องสู้ราคากับผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ให้ราคาสูงกว่า
           
อย่าง ไรก็ตาม จากการวิจับของสถาบันฯ พบว่าต้นทุนราคาหญ้าเลี้ยงช้างที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 30 สตางค์ต่อกิโลกรัม จะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงกว่า 2.5 ต่อไร่ มากกว่าการปลูกข้าวที่ได้เพียง 1.5 หมื่นบาทต่อไร่ ซึ่งจะทำให้ราคาก๊าซซีบีจีอยู่ที่ 16-20 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับก๊าซเอ็นจีวีที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ และต่ำกว่าแอลเอ็นจีที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าจะนำไปผลิตไฟฟ้าต้นทุนจะลดลงมาก เพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการอัด โดยจะทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาประมาณ 3-3.70 บาทต่อหน่วย ใกล้เคียงกับค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งจะใช้พื้นที่ปลูกหญ้า 300 ไร่ต่อ 1 เมกะ วัตต์ เหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล และพื้นที่ที่มีการต่อต้านโรงไฟฟ้า ทำให้ลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และมีเสถียนภาพการผลิตไฟฟ้ามากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และลม ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ รวมทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกร ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ   
             
สำหรับ การส่งเสริมก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ สวพ. กำลังดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 4 (2551 – 2555) โดยได้ดำเนินการจัดการของเสียและผลิตพลังงาน ครอบคลุมในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ได้แก่ โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพ ในโรงฆ่าสุกรหรือวัว ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก โรงชำแหละแปรรูปไก่ และฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1 ซึ่งคาดว่าหากดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ไม่น้อยกว่าปีละ 97 ล้าน ลบ.ม. เทียบเท่าก๊าซ LPG 44.6 ล้าน กก./ปี หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 136 ล้านหน่วย/ปี รวมระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2538 - 2557 คาดว่า จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 185 ลบ.ม./ปี เทียบเท่าก๊าซ LPG 1,543  ล้านบาท/ปี  ทดแทนพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นเงินประมาณ 880 ล้านบาท/ปี

นอก จากนั้น สวพ. ยังได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชพลังงานเพื่อนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ พบว่า หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน  อัตราการ ผลิตก๊าซมีเทนสูงกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ เหมาะสมต่อการนำมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนมากกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ และในอนาคต สวพ. จะได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพลังงานก๊าซชีวภาพไปสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ทันต่อความต้องการการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ๆ และเกิดประโยชน์สูงสุด
http://www.energysavingmedia.com


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services