หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

รายละเอียดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
22-02-2013 Views: 7858

รายละเอียดโครงการ


ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ที่ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน โดยโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง มีสิทธิยื่นข้อเสนอได้จำนวน 1 ประเภทข้อเสนอ

ทั้ง นี้หากผู้ยื่นข้อเสนอใดเคยได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากกองทุนฯ และต้องการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในส่วนขยายกำลัง การผลิต เนื่องจากโรงงานมีปริมาณของเสีย/น้ำเสีย เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งระบบก๊าซชีวภาพ (เดิม) ไม่สามารถรองรับได้และมีความประสงค์จะก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (ใหม่) โดยข้อเสนอในลักษณะดังกล่าวจะต้องแสดงข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนว่าส่วนที่ขอ รับการสนับสนุนนี้เป็นการขอรับการสนับสนุนในส่วนที่โรงงานมีการขยายกำลังการ ผลิตจริง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการเพิ่มกำลังการผลิต ปริมาณน้ำเสีย/ของเสียที่เพิ่มขึ้นประกอบการพิจารณา

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ หรือแป้งชนิดอื่น ๆ

2) โรงงานสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ เช่น น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

3) โรงงานเอทานอล

4) โรงงานน้ำยางข้น

5) โรงงานแปรรูปอาหาร

6) โรงงานอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ตาม 1)-5)

ประเภทข้อเสนอที่สามารถขอรับการสนับสนุน

ข้อเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องเข้าข่ายดำเนินการตามลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

ลักษณะที่ 1 โรงงานหรือ ESCO ที่ต้องการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพใหม่และหรือปรับปรุง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมาจัดการด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและใช้เป็นพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังไม่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพและต้องการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพใหม่ จะต้องยังไม่ได้เริ่มต้นงานฐานรากของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ นอกจากนี้ในลักษณะประเภทข้อเสนอดังกล่าวให้รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องการปรับ ปรุงระบบก๊าซชีวภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้และหยุดการใช้งานระบบดังกล่าวมา แล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้เชื่อได้ว่ามีการหยุดการใช้งาน ระบบก๊าซชีวภาพดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อสร้างโรงงานใหม่จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) แล้ว และกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นโรงงานที่ขอรับการสนับสนุนในส่วนขยายกำลังการผลิตจะต้องได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานแล้ว

ลักษณะที่ 2 โรงงานหรือ ESCO ที่วันที่ยื่นข้อเสนอได้ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว โดยระบบก๊าซชีวภาพดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้เริ่มต้นเดินระบบก๊าซชีวภาพ (Start up) เพื่อนำน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมาจัดการด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและใช้เป็นพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ยังไม่ได้เดินระบบ สนพ. สงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินสนับสนุนส่วน ค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ

ข้อเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1) เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียหรือของเสีย ที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ตั้งแต่ 400 ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน ขึ้นไป ยกเว้นอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรมเอทานอล ต้องมีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพตั้งแต่ 1,000 ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน ขึ้นไป โดยอ้างอิงปริมาณพลังงานตามสัดส่วน %CH4ในก๊าซชีวภาพที่ 60% (โดยปริมาตร)

2) มีระบบการนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนหรือคิดเป็นค่าพลังงานเทียบเท่า ตั้งแต่ 80% โดย ปริมาตรขึ้นไป โดยอาจผลิตเป็นพลังงานความร้อนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงอื่น การผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในโรงงานหรือจำหน่ายเข้าระบบของการ ไฟฟ้า การใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller หรือการผลิตพลังงานความร้อนร่วมในรูปแบบ Cogeneration เป็นต้น

3) มี การออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำทิ้งขั้นหลัง เพื่อบำบัดน้ำทิ้งที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีต้องการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร เช่น ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน ในการนำน้ำทิ้งดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

4) มี ระบบการจัดการเผาทำลายก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นกรณีที่มีก๊าซชีวภาพเหลือจากการ นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

หมายเหตุ: ลบ..มาตรฐาน (Nm3) หมายถึงปริมาตรของก๊าซ ณ สภาวะมาตรฐานความดัน 1 บรรยากาศ (1.01 bara, 14.72 psia) อุณหภูมิ 0องศาเซลเซียส

อัตราการสนับสนุน

1.เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

การสนับสนุนแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การสนับสนุนเงินในส่วนค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบและการสนับสนุนเงินลงทุนระบบ โดยกำหนดสัดส่วนเงินสนับสนุนรวม (%) และวงเงินสนับสนุนสูงสุดแยกตามกลุ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามที่แสดงในตารางที่ 1ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุสัดส่วนเงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบและสัดส่วน เงินสนับสนุนค่าลงทุนระบบ ตามการตกลงระหว่างกันของผู้ยื่นข้อเสนอและที่ปรึกษาออกแบบระบบแต่ละราย

ในการพิจารณาวงเงินสนับสนุน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายการค่าลงทุนจำแนกรายละเอียด (Breakdown) ตามระบบและอุปกรณ์หลัก เพื่อนำเสนอให้ สนพ. พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายงาน พร้อมรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆ ตามแบบยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและแบบยื่นข้อเสนอทางการเงินที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฉบับนี้

ตารางที่ 1 อัตราเงินสนับสนุนสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม/

ชนิดของเสียหรือน้ำเสีย

เป้าหมายตามแผนส่งเสริมกองทุนฯ

(แห่ง)

สัดส่วนการสนับสนุน

(%) *

วงเงินสนับสนุนสูงสุดต่อแห่ง

(ล้านบาท)

1.โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ฯลฯ

10

1.1น้ำเสีย

20%

10.0

1.2 เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากมัน เป็นต้น

50%

10.0

2.โรงงานสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ เช่น น้ำมันปาล์ม ฯลฯ

20

2.1 น้ำเสีย

20%

10.0

2.2 เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากตะกอน (Decanter Cake) เป็นต้น

50%

10.0

3.โรงงานเอทานอล (ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและ/หรือพลังงาน) (น้ำเสีย)

4

20%

20.0

4.โรงงานน้ำยางข้น (น้ำเสีย)

10

50%

6.0

5.โรงงานแปรรูปอาหาร (น้ำเสีย/กากของเสีย)

20

50%

6.0Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services