หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

รายละเอียดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
22-02-2013 Views: 9495

รายละเอียดโครงการ


ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ที่ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน โดยโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง มีสิทธิยื่นข้อเสนอได้จำนวน 1 ประเภทข้อเสนอ

ทั้ง นี้หากผู้ยื่นข้อเสนอใดเคยได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากกองทุนฯ และต้องการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในส่วนขยายกำลัง การผลิต เนื่องจากโรงงานมีปริมาณของเสีย/น้ำเสีย เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งระบบก๊าซชีวภาพ (เดิม) ไม่สามารถรองรับได้และมีความประสงค์จะก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (ใหม่) โดยข้อเสนอในลักษณะดังกล่าวจะต้องแสดงข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนว่าส่วนที่ขอ รับการสนับสนุนนี้เป็นการขอรับการสนับสนุนในส่วนที่โรงงานมีการขยายกำลังการ ผลิตจริง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการเพิ่มกำลังการผลิต ปริมาณน้ำเสีย/ของเสียที่เพิ่มขึ้นประกอบการพิจารณา

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ หรือแป้งชนิดอื่น ๆ

2) โรงงานสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ เช่น น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

3) โรงงานเอทานอล

4) โรงงานน้ำยางข้น

5) โรงงานแปรรูปอาหาร

6) โรงงานอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ตาม 1)-5)

ประเภทข้อเสนอที่สามารถขอรับการสนับสนุน

ข้อเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องเข้าข่ายดำเนินการตามลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

ลักษณะที่ 1 โรงงานหรือ ESCO ที่ต้องการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพใหม่และหรือปรับปรุง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมาจัดการด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและใช้เป็นพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังไม่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพและต้องการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพใหม่ จะต้องยังไม่ได้เริ่มต้นงานฐานรากของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ นอกจากนี้ในลักษณะประเภทข้อเสนอดังกล่าวให้รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องการปรับ ปรุงระบบก๊าซชีวภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้และหยุดการใช้งานระบบดังกล่าวมา แล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้เชื่อได้ว่ามีการหยุดการใช้งาน ระบบก๊าซชีวภาพดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อสร้างโรงงานใหม่จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) แล้ว และกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นโรงงานที่ขอรับการสนับสนุนในส่วนขยายกำลังการผลิตจะต้องได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานแล้ว

ลักษณะที่ 2 โรงงานหรือ ESCO ที่วันที่ยื่นข้อเสนอได้ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว โดยระบบก๊าซชีวภาพดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้เริ่มต้นเดินระบบก๊าซชีวภาพ (Start up) เพื่อนำน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมาจัดการด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและใช้เป็นพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ยังไม่ได้เดินระบบ สนพ. สงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินสนับสนุนส่วน ค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ

ข้อเสนอที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

1) เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียหรือของเสีย ที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ตั้งแต่ 400 ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน ขึ้นไป ยกเว้นอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรมเอทานอล ต้องมีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพตั้งแต่ 1,000 ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน ขึ้นไป โดยอ้างอิงปริมาณพลังงานตามสัดส่วน %CH4ในก๊าซชีวภาพที่ 60% (โดยปริมาตร)

2) มีระบบการนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนหรือคิดเป็นค่าพลังงานเทียบเท่า ตั้งแต่ 80% โดย ปริมาตรขึ้นไป โดยอาจผลิตเป็นพลังงานความร้อนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงอื่น การผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในโรงงานหรือจำหน่ายเข้าระบบของการ ไฟฟ้า การใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller หรือการผลิตพลังงานความร้อนร่วมในรูปแบบ Cogeneration เป็นต้น

3) มี การออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำทิ้งขั้นหลัง เพื่อบำบัดน้ำทิ้งที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีต้องการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร เช่น ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน ในการนำน้ำทิ้งดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

4) มี ระบบการจัดการเผาทำลายก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นกรณีที่มีก๊าซชีวภาพเหลือจากการ นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

หมายเหตุ: ลบ..มาตรฐาน (Nm3) หมายถึงปริมาตรของก๊าซ ณ สภาวะมาตรฐานความดัน 1 บรรยากาศ (1.01 bara, 14.72 psia) อุณหภูมิ 0องศาเซลเซียส

อัตราการสนับสนุน

1.เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

การสนับสนุนแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การสนับสนุนเงินในส่วนค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบและการสนับสนุนเงินลงทุนระบบ โดยกำหนดสัดส่วนเงินสนับสนุนรวม (%) และวงเงินสนับสนุนสูงสุดแยกตามกลุ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามที่แสดงในตารางที่ 1ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุสัดส่วนเงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบและสัดส่วน เงินสนับสนุนค่าลงทุนระบบ ตามการตกลงระหว่างกันของผู้ยื่นข้อเสนอและที่ปรึกษาออกแบบระบบแต่ละราย

ในการพิจารณาวงเงินสนับสนุน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายการค่าลงทุนจำแนกรายละเอียด (Breakdown) ตามระบบและอุปกรณ์หลัก เพื่อนำเสนอให้ สนพ. พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายงาน พร้อมรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆ ตามแบบยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและแบบยื่นข้อเสนอทางการเงินที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฉบับนี้

ตารางที่ 1 อัตราเงินสนับสนุนสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม/

ชนิดของเสียหรือน้ำเสีย

เป้าหมายตามแผนส่งเสริมกองทุนฯ

(แห่ง)

สัดส่วนการสนับสนุน

(%) *

วงเงินสนับสนุนสูงสุดต่อแห่ง

(ล้านบาท)

1.โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ฯลฯ

10

1.1น้ำเสีย

20%

10.0

1.2 เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากมัน เป็นต้น

50%

10.0

2.โรงงานสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ เช่น น้ำมันปาล์ม ฯลฯ

20

2.1 น้ำเสีย

20%

10.0

2.2 เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากตะกอน (Decanter Cake) เป็นต้น

50%

10.0

3.โรงงานเอทานอล (ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและ/หรือพลังงาน) (น้ำเสีย)

4

20%

20.0

4.โรงงานน้ำยางข้น (น้ำเสีย)

10

50%

6.0

5.โรงงานแปรรูปอาหาร (น้ำเสีย/กากของเสีย)

20

50%

6.0Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน  ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox  พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2021 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services